BackRow®

Silnejšie spojenie s pôdou

Postrekový prípravok - adjuvant vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený pre použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve.

  • Zlepšenie rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom
  • Obmedzenie presakovania herbicídu do spodných vrstiev
  • Zvýšenie herbicídnej účinnosti v nepriaznivých podmienkách (sucho)

Aktívna zložka: základový olej 522 g/l

Balenie: 3 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

BACKROW je adjuvant určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín. Je bezpečný pre rastliny. bezpečný pre rastliny. Adjuvant BACKROW môžete použiť s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie.

Pokyny pre aplikáciu

Adjuvant BACKROW je možné použiť v tank-mix kombináciách so všetkými schválenými herbicídmi pre PRE-emergentnú a POST-emergentnú aplikáciu. Maximálna koncentrácia adjuvantu BACKROW: 3,5 %.

Maximálny počet aplikácií: 1× za sezónu.

Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant BACKROW pridáva.

Pri aplikácii zabráňte zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Adjuvant BACKROW aplikujte s registrovanými herbicídmi postrekom, schválenými pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku BACKROW vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a spusťte miešanie. Potom pridajte prípravok na ochranu rastlín a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z prípravkov vypláchnite vodou, a to buď ručne (3krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Použitý postrekovač musí byť v dobrom technickom stave a dokonale zbavený prípadných zvyškov po predchádzajúcich postrekoch.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
všetky plodiny zlepšenie vlastností aplikačných kvapalín 0,2 l/ha na jeseň
0,4 l/ha na jar
TM s autorizovanými herbicídmi
AT preemergentne, postemergentne
Užitočné rady a tipy
  • Pôdne zmáčadlo BACKROW nájde svoje skvelé uplatnenie v preemergentom ošetrení repky spolu s prípravkami Banket, COLZAMID alebo GALICLOM