Trebon® OSR

Repka ako v bavlnke

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určeného na ochranu repky ozimnej a repky jarnej proti krytonosovi repkovému, krytonosovi štvorzubému, krytonosovi šešuľovému a blyskáčikovi repkovému.

  • špičková účinnosť proti stonkovým krytonosom a blyskáčikovi
  • vysoké množstvo účinnej látky na hektár
  • antirezistentná stratágia

Účinná látka: etofenprox 287,5 g/l

Balenie: 1 L HDPE/PA kanister

Pôsobenie prípravku

TREBON® OSR je insekticíd s dotykovým a požerovým účinkom, ktorý pôsobí proti hryzavému hmyzu. Účinná látka etofenprox patrí k pyretroidom a má tak ako väčšina pyretroidov neurotoxický účinok - vyvolávanie dlhodobých nervových impulzov. U hmyzu vedie tento vplyv k pretrvávajúcej excitácii, vyčerpaniu a následnej smrti. Tento efekt nastáva veľmi rýchlo (knock-down effect). Etofenprox tiež vykazuje nižšiu metabolickú rezistenciu než väčšina ostatných pyretroidov (nižší rezistenčný faktor), a preto je použiteľný i na hubenie rezistentných populácií blyskáčika repkového. Prípravok TREBON® OSR účinkuje i pri nízkych teplotách, ktoré sa pravidelne vyskytujú skoro na jar.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, blyskáčik repkový 0,2 l AT
Pokyny pre aplikáciu

Množstvo vody: 200 l/ha.

Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 2x v plodine.

Interval medzi aplikáciami: min. 7 dní.

Termín aplikácie: podľa signalizácie, do rastovej fázy plného kvitnutia (BBCH 65).

Prípravok na kvitnúce plodiny aplikujte, iba mimo letového času včiel. V neskorších večerných hodinách, keď už nie je nálet včiel na porast.

Prípravok aplikujte postrekom.

Postreková technika a množstvo použitej vody by v každom prípade mali zaistiť rovnomernú pokryvnosť všetkých ošetrovaných častí rastlín roztokom postreku.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka etofenprox patrí do skupiny 3A - pyretroidné insekticídy podľa IRAC. Pyretroidy sú syntetické insekticídy pôsobiace blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

S ohľadom na špecifický mechanizmus účinku účinnej látky etofenprox v komplexnom biologickom systéme škodcov sa nedá vznik rezistencie proti tejto účinnej látke zásadne vylúčiť. Rezistencia voči účinnej látke etofenprox (zo skupiny pyretroidov) bola zistená pri komároch druhov Anopheles sacharovi, Anopheles stephensi, molica (Bemisia tabaci), rus domový (Blatella germanica) a mora bavlníková (Helicoverpa armigera). V súčasnej dobe neexistujú žiadne bezpečné poznatky o preukázanej rezistencii blyskáčika repkového alebo iných škodcov na repke voči prípravku TREBON® OSR. Pokiaľ by aj napriek tomu došlo k zníženiu účinku TREBON® OSR na základe eventuálne vzniknutej rezistencie, nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.

Riziko vzniku rezistencie sa zvyšuje pri nadmernom používaní insekticídov z tej istej skupiny (viac ako 3 krát za vegetáciu) a opakovanom používaní insekticídov tej istej skupiny. Antirezistená stratégia je podmienená striedaním účinných látok s odlišnými mechanizmom účinku a dodržiavaním odporúčaných dávok.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Za účelom ochrany včiel neaplikujte na kvitnúce porasty! Za účelom ochrany necieľových a užitočných organizmov zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín priamym postrekom alebo úletom postrekovej kvapaliny.

Prípravok je škodlivý pre populácie užitočných článkonožcov Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Orius laevigatus.

Krytonos repkový
Užitočné rady a tipy
  • Pre lepšiu účinnosť prípravku TREBON OSR je dobré znížiť PH vody a nato využite náš balíček Trebon OSR + Kaishi pack.
  • V prípade aplikácie MOSPILAN 20 SP vo vodorozpustných sáčkoch spolu s čistým roztokom dusíkatého hnojiva typu DAM 390, je potrebné vodorozpustné sáčky s obsahom prípravku najskôr rozpustiť vo vode.
  • Nakúpit TREBON OSR môžete len v balíčkoch a to TREBON OSR +KAISHI PACK alebo MOSPILAN MIZU 120 SL + TREBON OSR PACK.