Mimic®

Majster v boji proti víjačke

Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na ochranu kukurice na zrno proti vijačke kukuričnej.

  • Excelentne likviduje všetky larválne štádia víjačky
  • Rýchly nástup účinnosti a dlhodobá pôsobnosť
  • Nepriamo obmedzuje napadnutie chorobami a tým znižuje obsah mykotoxínov v produkcii

Účinná látka: tebufenozide 240 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku, tebufenozide je insekticídna účinná látka, patrí do skupiny dyacilhydrazinov, je antagonistom steroidného hormónu ekdyson, ktorý iniciuje zvliekací proces lariev (spúšťa proteosyntézu epidermis). Tebufenozide na ošetrenom povrchu rastlín vytvorí insekticídny film, naviaže sa na povrchový meristém a voskovú vrstvu. Reziduálne pôsobenie je minimálne 21 dní.

Prípravok MIMIC pôsobí ako kontaktný larvicíd vo všetkých larválnych štádiách a čiastočne ako ovicíd – na čerstvo nakladené vajíčka na ošetrenú plochu rastlinných pletív. Po požere ošetrených rastlín larvy do 24 hodín prestávajú prijímať potravu a hynú. Pri aplikácii je potrebné dôkladné pokrytie rastlín postrekovou kvapalinou, prípravok nemá systémové pôsobenie.

Pokyny pre aplikáciu

Kukuricu na zrno ošetrujte podľa signalizácie od rastovej fázy začiatku predlžovania stonky (BBCH 30-59) do rastovej fázy, keď je dosiahnutá odrodovo špecifická konečná veľkosti zrna (BBCH 70-79).

Maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 1x

Aplikačná dávka vody: 200 – 400 l/ha

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kukuricu v čase kvetu. Neaplikujte, keď sa v plodine nachádzajú kvitnúce buriny.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

Vplyv na úrodu

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody pri dodržaní návodu na použitie.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica vijačka kukuričná 0,75 l/ha 42 na zrno
Menej významné použitie - návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
jabloň, hruška obaľovač jablčný 0,75 l 14
okrasné rastliny, okrasné dreviny húsenice motýľov 0,75 l 1
okrasné škôlky, ovocné škôlky, lesné škôlky húsenice motýľov 0,75 l 1
rajčiak, baklažán húsenice motýľov 0,75 l 3 chránené prostredie, skleník
paprika ročná húsenice motýľov 0,75 l 3 chránené prostredie, skleník

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu

Jabloň, hruška

Dávka vody: 300 - 1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Termín aplikácie: Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, mimo obdobia kvitnutia, v období vývoja súkvetia (BBCH 51-59) a potom od začiatku vývoja plodu po fázu, keď je ovocie zrelé pre zber (BBCH 70-89).

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu (BBCH 60 – 69). Neaplikujte, keď sa v plodine nachádzajú kvitnúce buriny.

Okrasné rastliny a okrasné dreviny

Dávka vody: 500 - 2000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Termín aplikácie: pri zistení výskytu škodcu, najskôr 4 týždne po výsadbe, okrem obdobia kvinutia.

Okrasné škôlky, ovocné škôlky, lesné škôlky

Dávka vody: 300 - 1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Termín aplikácie: pri zistení výskytu škodcu, najskôr 4 týždne po výsadbe, okrem obdobia kvinutia.

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúci porast a rastliny počas denného letu včiel. Aplikáciu vykonajte vo večerných hodinách. Neaplikujte, keď sa v ošetrovanom poraste nachádzajú kvitnúce buriny. Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny. Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely.

Rajčiak, baklažán

Dávka vody: 800 - 1200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 3x.

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Termín aplikácie: pri zistení výskytu škodcu, okrem obdobia kvitnutia.

Paprika ročná

Dávka vody: 1000 - 2000 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 3x.

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Termín aplikácie: pri zistení výskytu škodcu, okrem obdobia kvitnutia.

Použitie pre chránené priestory/skleníky:
Tento prípravok môže byť škodlivý pre prirodzených nepriateľov a opeľovače v skleníkoch. Poraďte sa s odborníkom (dodávateľ prirodzených nepriateľov a opeľovačov, výrobca tohto prípravku, poradca) o použití tohto prípravku v kombinácii s použitím prirodzených nepriateľov a opeľovačov a o čase, ktorý je potrebný dodržať.

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu. Neaplikujte, keď sa v plodine nachádzajú kvitnúce buriny!

Čistenie aplikačného zariadenia

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

  1. Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).
  2. Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3 % roztok).
  3. Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.
  4. Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení oplachovania.

Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd! Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

Užitočné rady a tipy
  • Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri ošetrovaní repky používať tank-mix prípravkov MOSPILAN MIZU 120 SL resp. MOSPILAN 20 SP a MARKATE 50, ktoré sú aj v cenovo zvýhodnených balíčkoch
  • Cenovo zvýhodnený balíček na 25 hektárov zložený z prípravkov MANDARIN a MARKATE 50, je určený na jarné ošetrenie obilnín
  • Účinná látka lambda-cyhalotrin, ktorá je v prípravku MARKATE 50, účinkuje aj na kohútiky, zunčavku jačmennú a víjačku kukuričnú