Prodigy

Presvedčí vás o svojej kvalite

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodorozpustných dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej, raži ozimnej a tritikale proti metličke obyčajnej, ďalším jednoročným trávam a jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

  • Komplexná jarná likvidácia najvýznamnejších burín vrátane metličky a stoklasu
  • Bezproblémová a bezpečná miešateľnosť s ďalšími prípravkami
  • Flexibilita v dávkovaní v závislosti od burinného spektra

Účinná látka: pyroxsulam 68,3 g/kg, florasulam 22,8 g/kg

Balenie: 3 l HDPE kanister plnení do 2,7 kg

Pôsobenie prípravku

PRODIGY je systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na vzídené buriny. Obsahuje účinné látky pyroxsulam a florasulam patriace do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS. Prípravok PRODIGY je prijímaný hlavne listami a stonkami. Rastliny citlivé na účinnú látku zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii. Viditeľné účinky sa prejavujú po niekoľkých dňoch vo forme deformácií, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín v priebehu 4-5 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku. PRODIGY pôsobí na vzídené buriny.

Spektrum účinnosti

Dávka 130 g/ha

Citlivé buriny: metlička obyčajná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančekovité buriny, hluchavka objímavá, mak vlčí, hviezdica prostredná, fialka roľná, výmrv repky.

Menej citlivé buriny: veronika brečtanolistá, veronika perzská, nezábudka roľná, pohánkovec ovíjavý

Dávka 275 g/ha

Citlivé buriny: psiarka roľná, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, nezábudka roľná, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, veronika perzská

Menej citlivé buriny: lipnica ročná, nevädza poľná, stavikrv vtáčí

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, raž, tritikale metlička, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 130 g AT
pšenica ozimná, raž, tritikale jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 275 g AT
Pokyny pre aplikáciu

Dávka postrekovej kvapaliny: 200-400 l/ha.

Prípravok aplikujte len 1× za sezónu.

PRODIGY je systémový herbicíd určený na jarné aplikácie proti vzídeným burinám. Prípravok. aplikujte čo najskôr na vzídené buriny v aktívnom raste v štádiu 2-4 pravých listov (BBCH 12-14), obilniny by mali byť v rastovom štádiu od 2 listov až do predlžovania stebla (BBCH 12-30). Neaplikujte na zmrznutú pôdu, inovať, sneh alebo v dobe nočných mrazov. Neaplikujte na poškodené porasty. Neaplikujte na porasty s podsevom.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu prípravku PRODIGY, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty. Výnimočne sa ale môžu vyskytnúť prechodné prejavy fytotoxicity ako je spomalenie rastu, farebné zmeny na listoch, ale tieto nemajú negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ako náhradné plodiny môžu byť s odstupom 6 týždňov a po orbe pestované obilniny a kukurica.

Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín. Po zbere ošetrenej plodiny je možné na jeseň vysievať repku ozimnú a všetky ozimné obilniny a trávy. Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky obilniny, kukuricu, slnečnicu, repu cukrovú, repku jarnú, horčicu, zemiaky, strukoviny.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

Užitočné rady a tipy
  • Pre ničenie odolných burin ako stoklas je najlepšia kombinácia PRODIGY 200-270 g + 0,8 l TOIL
  • Pre likvidáciu burín „spodného poschodia“ postačuje dávka 130 g
  • Pre posilnenie účinku na prerastené buriny môžete využiť balíček PRODIGY + RANGA PACK určený na 20 ha pšenice ozimnej