Passat®

Chráni Vašu slnečnicu a sóju

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v sóji a v slnečnici (len odrody technológie CLEARFIELD®).

  • Efektívne a jednoduché postemergentné riešenie burín v slnečnici
  • Likviduje komplexné burinné spektrum vrátane niektorých trávovitých burín
  • Registácia aj do sóje

Účinná látka: imazamox 40 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

PASSAT je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4-6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a dávke. Herbicídny účinok sa pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín môže prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Spektrum účinnosti

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, nezábudka roľná, horčiaky, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, hviezdica prostredná, veroniky, voškovník obyčajný, ľuľok čierny, durman obyčajný, výmrv slnečnice (nie odrody technológie CLEARFIELD®).

Stredne citlivé buriny: rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, ambrózia palinolistá, bažanka ročná.

Citlivé trávovité buriny: ovos hluchý, ježatka kuria, mätonohy, moháre, výmrv pšenice.

Stredne citlivé: psiarka roľná, pýr plazivý, lipnica ročná, cirok alepský (zo semena), proso.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 300-500 l/ha

Maximálny počet aplikácií: max 1×

PASSAT aplikujte v štádiu 1-3 pravých listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 12-14. Najlepší účinok dosiahnete ak budete ošetrovať v štádiu 1-1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín.

Sója
by nemala byť vyššia ako 5 cm.

Slnečnica (technológia CLEARFIELD®)
PASSAT aplikujte pri slnečnici v rastovej fáze 2-6 listov (BBCH 12-16). Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny dosiahnete, keď sú vo fáze 2-4 párov pravých listov a trávy majú 1-1,5 listu. Dávka prípravku PASSAT, za optimálnych vlhkostných podmienok, je 1,2 l.ha-1; v suchších podmienkach a etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú aplikáciu 0,6 + 0,6 l/ha.

CLEARFIELD® je technológia, pri ktorej je prirodzeným šľachtením v odrodách vyšľachtená tolerancia voči účinnej látke imazamox.

Túto technológiu nie je možné použiť pri bežných odrodách slnečnice, ale len pri odrodách označených ako CLEARFIELD®. Zoznam všetkých CLEARFIELD® odrôd nájdete na stránkach ÚKSÚP-u: www.uksup.sk (dokument: Zoznam registrovaných odrôd technológie CLEARFIELD®).

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
sója dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,8-1,0 l AT
slnečnica
(technológia CLEARFIELD®)
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 1-1,2 l AT povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

PASSAT aplikujte len do odrôd slnečnice rezistentných na imazamox (technológia CLEARFIELD®). Aplikácia do bežnej odrody spôsobí totálnu likvidáciu porastu slnečnice! Výmrv slnečnice odrôd technológie CLEARFIELD® u následných plodín nie je možné ničiť použitím PASSAT (odroda je rezistentná na imazamox).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny: po riadnom zbere plodiny ošetrenej prípravkom PASSAT môže byť vysievaná bez obmedzenia slnečnica, kukurica, repa cukrová, zemiaky, ozimné obilniny, lucerna, všetky druhy ďatelinovín a strukovín; za 12 mesiacov po aplikácii môže byť siata repka ozimná.

Náhradné plodiny: v prípade predčasného zaorania plodín ošetrených prípravkom PASSAT sa môžu po spracovaní pôdy do hĺbky 10-15 cm pestovať:

Strukoviny - hneď po zaoraní plodiny

Obilniny, slnečnica a tabak - po 4 mesiacoch

Kukurica a zemiaky - po 9 mesiacoch

Repka (nie odrody technológie CLEARFIELD®) a repa cukrová - po 12 mesiacoch.
Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na susediace plodiny.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Nicosulfuron je veľmi rýchlo degradovateľný vo väčšine pôd. V rámci bežného osevného postupu môžu byť pestované po orbe ozimné obilniny a všetky následné plodiny bez obmedzenia. V prípade výrazného sucha neodporúčame siatie repky olejnej alebo medziplodiny. V prípade nutnej vyorávky je možné ako následnú plodinu použiť kukuricu alebo po orbe sóju. Neodporúčame pestovať slnečnicu, cirok, kapustovité rastliny, fazuľu. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny!

Užitočné rady a tipy
  • Pre herbicídne ošetrenie slnečnice (technológia CLEARFIELD) a sóje je možné využiť balíček PASSAT + CENTURION PLUS PACK na 20 hektárov
  • Pri suchých podmienkach v slnečnici je vhodné použiť delenú dávku 2x 0,6 l/ha (delená aplikácia)