Hector® 53,6 WG

A kukurica može dýchať

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

 • Výborná účinnosť na jednoročné a na trváce trávovité buriny
 • Vhodný do TM kombinácií
 • Čiastočna pôdna účinnosť

Účinná látka: nicosulfuron 429 g/kg, rimsulfuron 107 g/kg

Balenie: 2000 ml HDPE fľaša (obsah 900 g)

Pôsobenie prípravku

HECTOR 53,6 WG je zmesný herbicíd so systémovým účinkom s obsahom úč.l. nicosulfuron a rimsulfuron (sulfonylmočoviny, ALS inhibítory) určený na postemergentnú aplikáciu. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Spektrum účinnosti

Trávovité buriny:

pýr plazivý (Elytrigia repens), cirok alepský (Sorghum halepense), ježatka kuria (Echinochloa crus-galli), moháre (Setaria spp.), ovos hluchý (Avena fatua), mätonohy (Lolium spp.), lipnica ročná (Poa annua), výmrv obilnín, čiastočne ničí aj prosá (Panicum spp.)

Citlivé dvojklíčnolistové buriny:

láskavce (Amaranthus spp.), kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris), konopnica napuchnutá (Galeopsis tetrahit), lipkavec obyčajný (Galium aparine), hluchavky (Lamium spp.), rumany (Anthemis spp.), rumančeky (Matricaria spp.), parumanček nevôňavý (Tripleurospermum maritimum syn. inodorum), bažanka ročná (Mercurialis annua), horčiak štiavolistý (Polygonum lapathifolium), hořčica roľná (Sinapis arvensis), mlieč roľný (Sonchus arvensis), mlieč zelinný (Sdonchus oleracea), hviezdnica prostredná (Stellaria media), peniažtek roľný (Thlaspi arvense), fialka roľná (Viola arvensis), žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora) a výmrv repky (Brassica napus), durman obyčajný (Datura stramonium)

Stredne citlivé dvojklíčnolistové buriny:

čistce (Stachys spp.), pohánkovec ovíjavý (Fallopia convolvolus), horčiak obyčajný (Polygonum persicaria)

Odolné dvojklíčnolistové buriny:

loboda konáristá (Atriplex patula) a ostatné lobody, lucerna (Medicago sativa), mrlíky (Chenopodium spp.), prasličky (Equisetum spp.), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), stavikrv vtáči (Polygonum aviculare), ľulok čierný (Solanum nigrum), veronika brečtanolistá (Veronica hederifolia), voškovníky (Xanthium spp.)

Pokyny pre aplikáciu

HECTOR 53,6 WG aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do ôsmeho listu kukurice (BBCH 12-18) vždy na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14) a po vytvorení 3-5 listov tráv (BBCH 13-15) t.j. pri výške 15-20 cm. Najlepší účinok na cirok alepský (Sorghum halepense) vzchádzajúci z rhizómov, sa dosahuje pri použití plnej dávky a ošetrení vo výške 30 cm.

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Maximálny počet ošetrení v roku: max 1 x 90 g/ha/rok

HECTOR 53,6 WG možno využiť v rámci postrekových programov s ďalšími registrovanými herbicídmi. V prípade individuálne realizovaných tank-mix kombinácií sa odporúča overiť fyzikálnu kompatibilitu na malej vzorke a výber tank-mix partnera prednostne konzultovať s dodávateľom prípravku / distribútorom. Vždy plne rešpektujte požiadavky na aplikačné podmienky na etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrodového materiálu k jednotlivým účinným látkam.

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť.

Pozor!

 • Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.
 • Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach (vlhkosť a teplota).
 • Buriny stresované prípadným predchádzajúcim herbicídnym zásahom aktívne nerastú a nemusia reagovať na opravné ošetrenie prípravkom HECTOR 53,6 WG.
 • Prídavok kvapalného N-hnojiva alebo síranu amónneho zvyšuje herbicídny účinok a znižuje prejavy antagonizmu v prípade kombinácií s inými herbicídmi.
 • Nepoužívajte HECTOR 53,6 WG v cukrovej a osivovej kukurici: niektoré línie môžu byť nedostatočne tolerantné. Konzultujte citlivosť u dodávateľa osiva.
 • Neošetrujte kukuricu, ktorá bola v dobe výsevu alebo kultivácie ošetrená organofosfátovými insekticídmi! Citlivosť konzultujte u dodávateľa osiva.
 • Pokiaľ boli organofosfátové insekticídy použité na list, aplikujte HECTOR 53,6 WG najskôr za 7 dní po ich aplikácii.
 • Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako za 4 dni po aplikácii prípravku HECTOR 53,6 WG.
 • Ošetrujte pri teplotách +10 - +25°C!
 • Neošetrujte v extrémnom suchu: vyčkajte kým kukurica a buriny začnú rásť.
 • Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené, pokiaľ nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu. Ošetrenia v priebehu alebo bezprostredne po období vysokých
 • zdielov medzi nočnými a dennými teplotami môžu tiež znížiť herbicídny účinok.
 • HECTOR 53,6 WG sa neodporúča kombinovať s prípravkami na báze bentazónu.
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny, ježatka 70 g + (0,1%) AT (TM) VIVOLT (TREND 90) na zrno na siláž
kukurica dvojklíčnolistové buriny, pýr 90 g + (0,1%) AT (TM) VIVOLT (TREND 90) na zrno na siláž

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri použití v súlade s návodom prípravok nie je fytotoxický, nemá negatívny vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty. Citlivosť hybridov kukurice možno konzultovať s dodávateľom prípravku alebo osiva.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Prípravok HECTOR 53,6 WG obsahuje 2 účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron, ktoré sú ALS inhibítory a patria do skupiny B podľa HRAC.

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku. Efektívnym opatrením proti vzniku rezistencie burín je dodržiavanie správnej farmárskej praxe (orba, striedanie plodín a termín siatia).

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny) po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s iným mechanizmom účinku.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

HECTOR 53,6 WG je rýchlo odbúravaný v prehriatych, kyslých a mikrobiálne aktívnych pôdach. Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať 4 mesiace po aplikácii herbicídu HECTOR 53,6 WG ozimné obilniny, 8 mesiacov po aplikácii jarné obilniny a 10 mesiacov po ošetrení ostatné plodiny.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica alebo sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia).

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín!

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odvážené množstvo prípravku HECTOR 53,6 WG rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Po dokonalom rozpustení pridajte VIVOLT (TREND 90), poprípade kvapalné N-hnojivo. Zaistite kontinuálne miešanie obsahu nádrže po celú dobu prípravy kvapaliny aj vlastnej aplikácie. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Užitočné rady a tipy
 • Vždy používatje s prípravkom TREND , VIVOLT 0,2/ha alebo TOIL 1 l
 • Spoľahlivo účinkuje aj na odnožené jednoročné trávy
 • Pre komplexnú ochranu proti burinám využite naše balíčky HECTOR + CERTO + VIVOLT PACK alebo HECTOR + LOGANO + VIVOLT PACK obidva na 20 hektárov kukurice.