Grodyl Ultra®

Zodpovedne a efektívne proti burinám v obilninách

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie (OD formulácia) určený na likvidáciu ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca obyčajného, rumančekovitých burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici, jačmeni bez podsevu, raži a tritikale.

  • Výborná miešateľnosť s inými prípravkami vrátane DAM 390
  • Znamenitá účinnosť proti dvojklíčnolistovým burinám aj pri nízkych teplotách
  • Možnosť použitia až do 2 kolienka obilniny

Účinná látka: iodosulfuron-methyl Na 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l, mefenpyr-diethyl 250 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Mechanizmom účinku prípravku Grodyl Ultra je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4–6 týždňov odumierajú. Účinné látky tohto prípravku sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované. Prípravok má v závislosti na dávke reziduálnu účinnosť 2–3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú.

Grodyl Ultra účinkuje už pri teplotách od 5 °C. OD formulácia zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív. Vďaka tomu sa dosahuje ešte vyššia účinnosť proti burinám. Odolnosť voči zmytiu dažďom je 1,5 hodiny od aplikácie.

Spektrum účinnosti

Prípravok Grodyl Ultra spoľahlivo ničí pri postemergentnej aplikácii v dávke 0,12–0,15 l/ha rumančekovité a kapustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky, lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice. Výška použitej dávky závisí od rastových fáz uvedených burín v čase aplikácie. Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca obyčajného a pichliača roľného 0,15 l AT
pšenica ozimná, raž, tritikale, pšenica jarná dvojklíčnolistové buriny, pýr, metlička, psiarka, stoklasy 0,12–0,15 l AT TM s účinnou látkou chlortoluron
jačmeň jarný, pšenica jarná dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca obyč. a pichliača roľného 0,12–0,15 l AT
Pokyny pre aplikáciu

Prípravok Grodyl Ultra môžete aplikovať od 2. listu do 3. kolienka obilniny (optimálne do konca odnožovania). Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 4–6 listov a lipkavec by mal mať najviac 10 praslenov. Najvhodnejší termín pre ničenie pichliača roľného je od fázy prízemnej ružice do výšky 10–15 cm.

Miešateľnosť

Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu na báze CCC.

Vzhľadom k veľmi širokému spektru účinnosti zvyčajne nie je potrebné Grodyl Ultra miešať s ďalšími herbicídmi proti dvojklíčnolistovým burinám. V prípade veľmi silného výskytu pichliača roľného odporúčame kombináciu s herbicídom Agritox 50 SL (0,5–1,0 l/ha), príp s iným herbicídom s účinnou látkou MCPA. Pre rozšírenie spektra účinnosti proti trávovitým burinám sú možné kombinácie s prípravkami účinnými na trávovité buriny. Dávku 0,12 l/ha odporúčame v jačmeni jarnom pri sólo aplikácii len v skorých rastových fázach.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok je v pôde rozkladaný najmä mikrobiálne a nebezpečenstvo pre následné plodiny pri normálnom priebehu počasia a dodržaní dávok nehrozí. Dlhodobé sucho (zrážky menej ako 150 mm počas vegetačnej sezóny po aplikácii) a dlhšie chladné počasie môžu spomaliť rozklad. Taktiež na alkalických pôdach môže dochádzať k spomaleniu rozkladu. Pre zvýšenie istoty odporúčame po jarnej aplikácii prípravku Grodyl Ultra, ak má byť v danom roku vysievaná repka, horčica alebo rôzne miešanky, vykonať pred sejbou spracovanie pôdy do hĺbky minimálne 15 cm. Sejbu po minimalizovanom spracovaní pôdy neodporúčame. Na pozemkoch s alkalickou pôdou neodporúčame po aplikácii prípravku vysievať repku, horčicu a ďalšie letné medziplodiny. Na jar nasledujúceho roku je možné vysievať akúkoľvek plodinu. Ak bol Grodyl Ultra aplikovaný na jeseň a je potrebné urobiť prísev alebo náhradný osev, tak je možné vysievať len pšenicu jarnú. Po orbe je možné vysievať aj jačmeň jarný alebo kukuricu. V prípade náhradného osevu po obilnine ošetrenej na jar prípravkom Grodyl Ultra je možné bez použitia orby vysievať pšenicu jarnú, alebo po orbe aj jačmeň jarný a 30 dní po aplikácii a orbe kukuricu.

Užitočné rady a tipy
  • Kombinovaný balíček GRODYL ULTRA + IMPULSE GOLD PACK predstavuje základné ošetrenie 33 hektárov obilnín proti burinám a chorobám obilnín
  • GRODYL ULTRA má čiastočne pôdny účinok na následne vzchádzajúce buriny
  • Účinné aj ekonomicky výhodné je použitie GRODYL ULTRA na jeseň v obilninách v dávke 0,12 l/ha
  • Prípravok GRODYL ULTRA je možné použiť na jar už od teploty 5 °C