Gallup® Super 360

Pre mnoho starostí jednoduché riešenie

Systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.

  • Dôkladná eliminácia všetkých vzídených burín
  • Osvedčená prezberová aplikácia v kultúrnych porastoch
  • Ekonomicky výhodné ošetrenie pri pestovaní plodín

Účinná látka: glyphosate 360g/l

Balenie: 20 l, 1000 l HDPE fľaša / kanister / sud / kontajner

Pôsobenie prípravku

GALLUP SUPER 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami listami a byľami a odtiaľ je translokovaný do podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie aj podzemných častí burín (aj trvácich). Nie je prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená.

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10–14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávam, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe ich odnožovania, (pýr v štádiu 5–6 listov a výške 12–15cm).

Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce možno robiť až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku t.j. min. 5 dní po aplikácii.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský.

Stredne citlivé buriny: mäta roĺná, pupenec roĺný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový.

Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roĺná, kostihoj lekársky, kozonoha hostcová, rozchodník biely, prasličky.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
obilniny pýr plazivý a iné trváce buriny 4 l AT predzberová aplikácia 1)
ľan, repka jarná, repka ozimná pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l AT predzberová aplikácia 2)
horčica pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l AT predzberová aplikácia 2)
hrach, bôb pýr plazivý a iné trváce buriny 3–4 l AT predzberová aplikácia 3)
orná pôda, strnisko jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín 1,5 l AT 4)
orná pôda, strnisko pýr a iné trváce buriny 3–4 l AT 5)
lúky a pasienky obnova trvalých trávnych porastov 3–6 l AT 6)
ovocné dreviny  jednoročné a trváce buriny 5 l AT 7)
bôb, hrach *) pýr plazivý a iné trváce buriny 4 l 7 *predzberová aplikácia 6)
železnice nežiaduca vegetácia 6 l AT 8)
lesné kultúry nežiaduca vegetácia 4–8 l - 9)
lesné kultúry chemická prebierka aplikáciou na pne 10% - listnaté stromy 10)
lesné kultúry chemická prebierka aplikáciou na pne 20% - Ihličnaté stromy 10)
lesné kultúry chemická prebierka injektážou 2 ml - 11)
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály Nežiaduce dreviny, pobrežné buriny 6 l - 12)
obilniny, olejniny, strukoviny, repa cukrová, zelenina jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny, výmrv obilnín 1,5 l AT Preemergentne (po výseve a pred vzídením) 13) 14)
Pýr plazivý
Poznámky

Prvé aplikácie v poľných plodinách

GALLUP SUPER 360 môže byť aplikovaný len pozemne proti jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým uľahčenie zberu plodiny.

1) Obilniny (jačmeň, ovos, pšenica tvrdá, raž a tritikale)

Dávka vody: 150–250 l/ha, vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou, maximálny počet apliácií 1× za vegetáciu.

Postrekujte vtedy, keď má zrno vlhkosť pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. Cieľové buriny musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť prístupné pre postrek. Slamu z ošetrených porastov nepoužívajte na mulčovanie záhradných plodín. Neošetrujte množiteľské porasty a podsevy.

2) Ľan, repka jarná, repka ozimná, horčica

Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.

Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2.Pri výskyte pýru nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.

Postrekujte 2 až 3 týždne pred zberom ľanu a repky, 8 až 10 dní pred zberom horčice, v štádiu nástupu prirodzenej zrelosti a keď má semeno vlhkosť pod 30%. Cieľové buriny musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť prístupné pre postrek. Neošetrujte množiteľské porasty.

3) Hrach, bôb

Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.

Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2, pri výskyte pýru nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.

Postrekujte v štádiu nástupu prirodzenej zrelosti, keď má semeno vlhkosť pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. Cieľové buriny musia byť zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byť prístupné pre postrek. Neošetrujte množiteľské porasty.

4) Strnisko, orná pôda - ničenie výmrvu obilnín, jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín pred sejbou alebo výsadbou plodín.

Dávka vody: 150–250 l/ha. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.

Pôda môže byť kultivovaná po uplynutí min. 24 hodín od aplikácie, priama sejba môže byť uskutočnená s odstupom min. 2 dní po aplikácii.

5) Strnisko, orná pôda - ničenie pýru plazivého a trvácich dvojklíčnolistových burín na strnisku pred sejbou alebo výsadbou plodín.

Dávka vody: 150–250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou plochou, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.

GALLUP SUPER 360 môže byt‘ aplikovaný na strnisko po všetkých plodinách na jeseň i na jar pred sejbou alebo výsadbou následnej plodiny. Pôda nesmie byt‘ po dobu aspoň 5 dní pred aplikáciou a po aplikácii kultivovaná. Plochu pred aplikáciou nekoste.

Buriny musia mat‘ v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu: pred jarnou aplikáciou nechajte burinám aspoň 21 dní na obnovenie rastu. Dávku 3 l/ha aplikujte pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2, pri výskyte nad 75 odnoží a výskyte iných trvácich tráv a trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.

6) Lúky a pasienky (obnova a likvidácia)

Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.

Prípavok GALLUP SUPER 360 môže byt‘ použitý na likvidáciu trávneho porastu a ničenie burín pred jeho obnovou, či výsadbou alebo výsevom plodín. Prípravok aplikujte na trávny porast až po regenerácii porastu po kosbe alebo spasení. Alternatívne možno aplikovať‘ pred kosením alebo pasením v období jún - október pri výške porastu 30–60 cm, pokiaľ‘ nie je porast hustý a nemá vytvorené zrelé semená. Trávny porast môže byt‘ po päťdennom odstupe od aplikácie použitý bežným spôsobom.

Jednoročné a dvojročné pasienky bez trvácich burín a tráv ošetrite dávkou 3 l/ha, na 2–4 ročné pasienky s trvácimi trávami aplikujte 4 l/ha, na 4–7 ročné pasienky s trvácimi dvojklíčnolistovými burinami 5 l/ha, pri ošetrení trvácich pasienkov s výskytom hlavne púpavy aplikujte dávku 6 l/ha.

7) Ovocné dreviny (jabloň, hruška, čerešňa, slivka)

Dávka vody: 200–250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× za rok.

Časovanie ochrany: aplikujte na jeseň po zbere (po opadnutí listov) alebo na jar až do fázy "myšieho uška" u jabloní a hrušiek a fázy "bieleho púčika" u sliviek, čerešní a višní. Nepoužívajte vo výsadbách mladších ako 2 roky. Neaplikujte na mechanicky poškodené stromy s odlúpenou kôrou. Postrek alebo úlet postreku nesmie zasiahnuť‘ kmeň vo výške presahujúcej 30cm nad zemou, alebo konáre.

8) Železnice

Dávka vody: 100–250 l/ha.

Použite max. 300–400 litrov vody na ha, pri aplikácii je potrebné zabezpečiť‘ zvlhčenie celej rastliny.

Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach.

Ošetrujte v závislosti od hustoty burinového porastu počas vegetačného obdobia, predovšetkým od polovice apríla do polovice apríla do konca augusta (v čase od začiatku vytvárania kvetných pupeňov a počas kvitnutia z dôvodu zabránenia tvorby semien). Rastliny by mali mat‘ plný vzrast a dosahovať‘ výšku minimálne 20 cm; na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať‘. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.

9) Lesné kultúry

Dávka vody: 80–250 l/ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche.

Ničenie burín - príprava pôdy k výsadbe:

Na obhospodarovanej pôde použite dávku 4 l/ha, na ničenie trvácich burín v trávnych porastoch použite dávku 5 l/ha. Nesaďte stromčeky skôr ako 7 dní po aplikácii.

Ochrana proti burinám po výsadbe cielenou aplikáciou:

GALLUP SUPER 360 môžete použiť‘ na ničenie burín v okolí ihličnanov i listnáčov s použitím ručného alebo chrbtového postrekovača. Aplikácia v priebehu vegetačného obdobia ihličnatých a listnatých drevín je možná iba pri účinnom clonení úletu postrekovej kvapaliny. Aplikujte 2% roztok chrbtovým postrekovačom s použitím ochranného krytu, ktorý zabráni kontaminácii a poškodeniu stromčekov.

Ošetrujte v období jún - august, po plnom vývine nežiaducej vegetácie. Proti orličníku obyčajnému ošetrujte až v dobe, keď‘ sú čepele úplne vyvinuté, t.j. od polovice augusta do konca septembra.

Dávka sa riadi zložením a stupňom zaburinenia - proti trvácim burinám bylinného charakteru aplikujte 4 l/ha; v prípade odolných drevín, ako napr., jarabina vtáčia, krušina jelšová, zemolez alebo maliny a ostružiny, je nutné dávku zvýšiť‘ až na 8 l/ha.

Neaplikujte v čase zvýšeného prúdenia miazgy, t.j. v období od marca do mája.

10) Lesné kultúry

Chemická prebierka aplikáciou na pne

Aplikačná dávka:
Listnáče: aplikujte 10% roztok GALLUP SUPER 360 (1 diel prípravku + 9 dielov vody/100 ml v 1 litri roztoku).
Ihličnany: aplikujte 20% roztok GALLUP SUPER 360 (1 diel prípravku + 4 diely vody/200 ml v 1 litri roztoku).

Zriedený prípravok aplikujte na okraje čerstvo odrezanej plochy pňa. Aplikujte dostatočné množstvo k nasiaknutiu povrchu. Naneste aplikátorom, štetcom alebo pomocou prídavného zariadenia na píle. Aplikujte bezprostredne po reze iba v období november - apríl pred začiatkom toku miazgy. Nevytvárajte v pni ryhy a priehlbiny. Nepoužívajte nezriedený prípravok.

11) Lesné kultúry

Chemická prebierka injektážou.

Urobte zásek do kmeňa stromu a aplikujte doňho 2,0 ml nezriedeného GALLUP SUPER 360. Pre stromy do hrúbky kmeňa 10 cm postačuje jeden zásek, pre väčšie priemery urobte 2 alebo 3 záseky. Neaplikujte v dobe aktívneho toku miazgy na jar a na začiatku leta.

12) Nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály (pobrežná a vynorená vegetácia, rastliny plávajúce na hladine).

Dávka vody: 150–250 l/ha.

Prípravok GALLUP SUPER 360 môže byt‘ použitý na ničenie nežiaducej vegetácie v okolí vodných nádrži a vodných tokov, napr. zavlažovacích kanálov, potokov a vodných ciest. Pri aplikácii je nutné sa riadiť‘ platnými predpismi pre ochranu vôd.

Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekročiť‘ 0,2 ppm.

13) Obilniny (pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný , ovos, pšenica tvrdá)

Dávka vody: 100–400 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1× na plodinu.

Aplikujte najneskôr do 3 dní po výseve, pred vzchádzaním plodiny. Semená plodín musia byt‘ pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byt‘ v štádiu 2–4 listov (BBCH 12–14).

14) Olejniny (repka ozimná, repka jarná, l‘an. horčica), strukoviny (hrach, bôb), repa cukrová, zelenina (kvaka, okrúhlica, cibuľa a pór)

Dávka vody: 100–400 I/ha, maximálny počet aplikácií: 1× na plodinu.

Aplikujte najneskôr do 2 dní po výseve, pred vzchádzaním plodiny. Semená plodín musia byt‘ pokryte minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byt‘ v štádiu 2–4 listov (BBCH 12–14).

Užitočné rady a tipy
  • GALLUP SUPER 360 v kombinácii s FLEXI predstavuje racionálne ošetrenie plodín pred zberom, ktoré obmedzuje zberové straty