Darby®

Ak ho potrebuješ, tak neváhaj

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

  • Spoľahlivo likviduje dvojklíčnolistové buriny vrátane pichliača
  • Výhodný partner na posilnenie účinnosti k ďalším herbicídom
  • Priaznivá cena ošetrenia

Účinná látka: 2,4 – D 600 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok DARBY s účinnou látkou 2,4 D je selektívny, systémovo pôsobiaci herbicíd. Prípravok pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočnom raste. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplotou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňovaná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia. Prípravok v chladnom počasí pôsobí pomalšie, k zvýšeniu účinnosti dôjde po zlepšení vegetačných podmienok. Prvý účinok DARBY sa za priaznivých vegetačných podmienok prejaví 12-24 hodín po postreku.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce, úhorník liečivý, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky

Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 300-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

Obilniny bez podsevu ošetrujte vo fáze 3 listov (BBCH 13) až do konca odnožovania (BBCH 29).

Kukurica (okrem osivovej) ošetrujte pri zaburinení citlivými dvojklíčnolistovými burinami, vrátane trvácich, ako je pichliač, pupenec roľný a pod. Aplikujte od 2 do 6 listov kukurice (BBCH 12-16) t.j. pri výške od 15 do 20 cm.

Nepoužívajte prípravok pri vyšších teplotách ako +25 °C, alebo bezprostredne po daždi! Neaplikujte pri nebezpečenstve nočných mrazov, neošetrujte zoslabené porasty. Ošetrujte 12 hodín pred dažďom.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny, alebo produkty z nich.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pri dodržaní aplikačných podmienok uvedených v etikete nie sú žiadne obmedzenia pre pestovanie následných a náhradných plodín. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Mimoriadne citlivé sú zelenina, vinič chmeľ a preto v blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty), pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale odolné dvojklíčnolistové buriny 1 l AT
jačmeň jarný, pšenica ozimná dvojklíčnolistové buriny pichliač 1 l + (40-50 g) AT (TM) AURORA 40 WG
kukurica dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny 1,1 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Užitočné rady a tipy
  • DARBY môžete kúpiť v balíčkoch ZUMBA + DARBY PACK (na 50 ha) alebo FORNET EXTRA 6 OD + RUNNER (na 50 ha).
  • Lacné riešenie na ničenie pichliačov vo vašich porastoch
  • Pozor pri aplikácii pri vinohradoch!