Bentagran®

Recept na čisté porasty

Selektívny postemergentný kontaktný herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov, fazule, ľanu, bôbu a okrasných rastlín (narcis).

  • Osvedčený kontaktný herbicíd pre postemergentnú aplikáciu
  • Razantný účinok proti širokému spektru burín
  • Zaručený účinok aj v období sucha

Účinná látka: bentazone 480 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok BENTAGRAN je dotykový selektívny herbicíd s účinnosťou na dvojklíčnolistové buriny, predovšetkým rumančeky a rumany. Ako kontaktný selektívny postemergentný herbicíd zo skupiny benzotiadiazinonov je prípravok BENTAGRAN prijímaný predovšetkým listami, čiastočne i koreňmi burín. Rozhodujúci je však príjem cez listy. Translokácia bentazonu v rastlinách je ovplyvňovaná druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení fotosyntézy, a to poškodením bunkových membrán a poruchami transportu elektrónov a špecifických reakcií CO2.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12):pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, zemedym lekársky, loboda konáristá, mak vlčí, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, pakosty, mrlík biely, nezábudka roľná, peniažtek roľný, starčeky, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý, horčiak obyčajný, drchnička roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľava malá, horčica roľná.

Odolné buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): veronika perzská, konopnica napuchnutá, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.

Citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): ľuľok čierny, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, nezábudka roľná, peniažtek roľný, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý, horčiak obyčajný, drchnička roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľava malá, horčica roľná, pichliač.

Stredne citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): pohánkovec ovíjavý, zemedym lekársky, loboda konáristá, mak vlčí, mrlík biely, starčeky.

Odolné buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): veronika perzská, konopnica napuchnutá, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálna dávka: 3 l/ha za sezónu.

Prípravok aplikujte jemným postrekom, ako to definuje BCPC, avšak ak použijete najvyšší objem vody tak je dovolený jemný až stredný postrek. Zabezpečte úplné pokrytie všetkých povrchových plôch burín, predovšetkým vegetačného vrcholu. Objem a tlak postreku teda upravte podľa veľkosti a hustoty burín a plodín.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
bôb dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany 3 l AT
hrach dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany 3 l AT
fazuľa dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany 3 l AT
zemiak dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany 3 l AT
ľan dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany 3 l AT
narcis dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany 3 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Delená aplikácia: BENTAGRAN môžete aplikovať v jednorazovej dávke pre všetky odporúčané plodiny alebo v delenej dávke pre fazuľu záhradnú (zelenú, bielu šarlátovú), bôb obyčajný, ľan, zemiak a narcis. Maximálna dávka 3 l.ha-1 nesmie byť prekročená.

Delená dávka je účinná na citlivé buriny od klíčnych listov do 2 pravých listov; v porovnaní s klasickou metódou jednorazovej aplikácie sa metódou delenej aplikácie zvyčajne dosahuje lepší výsledok pri ničení burín a zvýšená bezpečnosť voči plodinám. Pokiaľ sú však buriny sú v rastovom štádiu od 2 pravých listov do 6 listov, tak je nevyhnutné použiť plnú dávku 3 l.

Časovanie delenej dávky: Optimálny čas na prvú aplikáciu nastáva vtedy, keď sa objavia prvé buriny v štádiu klíčnych listov. Druhá následná dávka by sa mala aplikovať v priebehu 7 až 10 dní po prvej dávke, v závislosti od miery úspechu prvej dávky alebo od ďalšieho zaburinenia porastu. Prípravok môžete aplikovať najviac dvakrát: 1,5 l.ha-1 a následne 1,5 l.ha-1 alebo 2 l.ha-1 a následne 1,0 l.ha-1. Ak očakávate vysoké teploty, slnečno alebo vlhko, alebo ak sú listy jemné, alebo ak ošetrujete citlivú odrodu tak uprednostnite rovnomerné rozdelenie dávky. V prípade delenej aplikácie odporúčame objem vody 100-220 l na ha. Dávku vody 100 l.ha-1 možno používať iba ak buriny sú v štádiu klíčnych listov, hustota burín je nízka až stredná a zakrytie plodinou je zanedbateľné.

Bôb - aplikujte v štádiu 2-6 párov listov, najneskôr však do výšky bôbu 15 cm na skoré rastové štádiá burín; pri znížení voskovej vrstvičky (mráz, vlhko, mechanické poškodenie, choroby, alebo predchádzajúci postrek) ošetrujte až po jej obnovení t.j. za 5-7 dní. Krátko po ošetrení sa môžu objaviť mierne popáleniny vo forme čiernych okrajov listov (hlavne starších), ďalšie listy však nebudú ovplyvnené - toto však nemá žiadny vplyv na ďalší vývoj rastlín a úrodu. Citlivejšie sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Optica, Rowena, Scorpio a Talia.

Hrach - aplikujte pri výške hrachu 5-15 cm (pred tým, než je na terminálnom výhonku možné nájsť zatvorené puky kvetov) na skoré rastové štádiá burín. Krátko po ošetrení môže nastať mierne popálenie okrajov listov, mierne zosvetlenie farby listov, alebo hormonálne skrútenie, čo však čoskoro vymizne a nemá žiadny vplyv na vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody: Carouby de Mausanne, Conquest, Danielie, Dinos, Filby, Fonado, Printana, Santa, Sherbourne, Turon, a Vedette.

Fazuľa - aplikujte vo fáze 2-3 listov a buriny v 2-4 listoch; pri znížení voskovej vrstvičky aplikujte za 5-7 dní po obnovení vrstvičky. Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura.

Zemiak - aplikujte pri výške plodiny 10-15 cm na suché listy a skoré rastové štádiá burín (väčšina je v klíčnych listoch). Aplikácia pri viac ako 15 cm výške zemiakov môže mať za následok popálenie listov, čo má negatívny vplyv na ďalší vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody: Bintje, Fianna, Lady Rosetta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, Shepody, Temste a Stroma.

Ľan - aplikujte pri výške ľanu 2,5-30 cm, ale ešte pred objavením sa kvetných pupeňov na skoré rastové štádiá burín.

Narcis - aplikujte po vzídení rastlín narcisov pred kvitnutím alebo po odkvitnutí na skoré rastové štádia burín. Neaplikujte na narcisy počas tvorby kvetných pukov.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, pre odporúčané plodiny výrobok nie je fytotoxický. Prípravok BENTAGRAN by ste nemali aplikovať za horúcich slnečných podmienok, kedy teploty prekračujú +21 °C, predovšetkým v čase okolo poludnia a pri aplikácii na citlivejšie odrody zemiakov – v takýchto prípadoch môže dôjsť k miernemu spáleniu a dočasnému prudkému zastaveniu rastu plodiny.

Vplyv na úrodu

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Nie sú známe negatívne vplyvy na náhradné a následné plodiny.
Postrek nesmie zasiahnuť susediace necieľové porasty!

Užitočné rady a tipy
  • Ideálny partner na posilnenie účinku proti burinám do strukovín k herbicídu PASSAT
  • Prípravky s účinnou látkou bentazone sú v krajinách EU registrované do sóje
  • Mrliky pri dávke 2,7 l maximálne 5 cm velké