Barclay Gallup® Hi-Aktiv

Dokonalá účinnosť a formulácia

Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží a v lesníctve.

 • Likvidácia jednoročných aj trvácich burín
 • Uľahčenie a zefektívnenie zberu ošetrených porastov
 • Nižšie aplikačné dávky

Účinná látka: glyphosate 490 g/l (661,2 g/l glyphosate-IPA)

Balenie: 20 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Barclay Gallup Hi-Aktiv je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listy a stonky) a je translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v aktívnom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín v priebehu 10–14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v rastovej fáze odnožovania, (pýr vo fáze 5–6 listov, a výške 12–15 cm).

V prípade chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t.j. min. 5 dní po aplikácii.

Pokyny pre aplikáciu

Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí pestovaných rastlín na ošetrovanom pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

Častice vytvorené pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich na báze rotačných atomizérov musia mať stredový priemer minimálne 200 mikrónov.

Maximálna koncentrácia pri aplikácii na peň nesmie presiahnuť 200 ml prípravku/l vody.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l 7 predzberová aplikácia 1)
orná pôda, strnisko jednoročné dvojklíčnolistové a lipnicovité buriny, výmrv obilnín 1,1 l AT 2)
orná pôda, strnisko pýt plazivý a iné trvácne buriny 2,9 l AT 2)
repka *) pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l 14 *) predzberová aplikácia 4)
jabloň, hruška jednoročné a trváce buriny 3,7 l AT 5)
bôb, hrach *) pýr plazivý a iné trváce buriny 2,9 l *) predzberová aplikácia 6)
lúky a pasienky obnova trvalých trávnych porastov 2,2–4,4 l 21 7)
železnice nežiaduca vegetácia 4,4 l AT 8)
lesné porasty nežiaduca vegetácia 2,5–4,4 l AT 9)
lesné porasty potlačenie pňových výmladkov 7,5 %
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny 4,4 l AT 10)

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Poznámky
 1. Aplikácia len na silne zaburinených porastoch na uľahčenie zberu. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30 %, min. 7 dní pred zberom. Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 2. Aplikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku 12 cm (BBCH 14–16), trváce dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy (od BBCH 12). Aplikovať najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi. Množstvo vody: 80–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 3. Postrek sa robí, keď má pýr vyvinuté najmenej 3–4 listy (BBCH 13–14). Ďalšie kultivačné zásahy až po prejavení účinku herbicídu - min. 5 dní. Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 4. Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Postrek vykonať min. 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%. Množstvo vody: 200–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 5. Aplikovať v min. dvojročných výsadbách, neaplikovať na stromy s mechanicky poškodenou kôrou, na konáre stromov, max. výška zasiahnutia kmeňa: do 30 cm. Termín aplikácie sa riadi výškou burín v priebehu celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20 cm vysoké. Množstvo vody 250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 6. Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber (prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 7. Dávka: 2,2 l/ha na 1–2 ročné porasty s jednoročnými burinami, 2,9 l/ha na 2–4 ročné porasty, 3,7 l/ha/4–7 ročné porasty a trváce širokolistové buriny, 4,4 l/ha na trváce trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Množstvo vody: 150–250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
 8. Množstvo vody max. 300-400 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných staniciach / zastávkach.
 9. Prípravok sa používa pred zakladaním lesných porastov. Pred výsadbou sa použije dávka 3,7 l/ha, s kultiváciou je potrebné počkať min. 7 dní. Po výsadbe sa robí cielený medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke 2,5–3 l/ha pre likvidáciu trávnatého porastu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru (trysky s krytom). V prípade výskytu odolných drevín, ako napríklad jarabina, zimozeleň alebo maliny a ostružiny je potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l/ha. Pre potlačenie pňových výmladkov sa používa 7,5% roztok náterom alebo postrekom kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8–9 hodín po prerezávaní pňov. Najvhodnejší termín aplikácie je leto a jeseň.
 10. Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho rastu v auguste-septembri. Najvhodnejší termín pre likvidáciu pálky širokolistej je 2. polovica júla. Buriny plávajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu v júli-auguste. Aplikujte hydraulickými postrekovačmi namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu.
Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv nemá negatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúča sa však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr. pri obnove trvalých trávnych porastov alebo pri aplikácii pred siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú hmotu pred následným siatím alebo sadením. Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej kvapaliny! Je potrebné sa vyvarovať aplikácii za nevhodných poveternostných podmienok.

Užitočné rady a tipy
 • K predzberovému ošetreniu repky, obilnín a hrachu sa používa ekonomicky zvýhodnený balíček na 10 hektárov FLEXI + BARCLAY GALLUP HI-AKTIV PACK.