Apyros®

Zaostrené na trávovité buriny v pšenici

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niektorých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

 • Likviduje metličku aj v neskorších vývojových štádiách
 • Eliminuje ťažko ničiteľné buriny - stoklas, pýr, výmrv jačmeňa v pšenici ozimnej
 • Vhodný partner do kombinácie s ďalšími prípravkami na ochranu pšenice vrátane hnojenia kvapalnými dusíkatými hnojivami

Účinná látka: sulfosulfuron 750 g/kg

Balenie: 133 g HDPE fľaša s odmerkou

Pôsobenie prípravku

APYROS je selektívny herbicíd, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej; prijímaný je listami a účinkuje systémovo. Vyššia teplota a vlhkosť po aplikácii zvyšujú účinok prípravku, naopak chladné a suché počasie účinnosť spomaľuje.

Trávovité buriny ničí od fázy klíčenia až do vytvorenia prvého kolienka, prerastenejšie buriny sú potláčané vo vývoji. Dvojklíčnolistové buriny ničí v čase od klíčenia až do vývinu dvoch párov pravých listov.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, metlička obyčajná, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, peniažtek roľný, kapsička pastierska.

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, rumany, horčiaky, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá.

Odolné buriny: pichliač roľný, prýštce, praslička, nezábudka roľná, mätonoh trváci, pupenec roľný, psiarka roľná, hluchavky, ostrôžka poľná, fialka roľná, mak vlčí, veroniky.

Pokyny pre aplikáciu

Množstvo postrekovej kvapaliny: 100-400 /ha

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Neaplikujte bez použitia zmáčadla.

Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Odrodová citlivosť nebola zistená.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade likvidácie ošetrenej plodiny je odporúčanou náhradnou plodinou pšenica.

Po zbere pšenice ozimnej je možné ako následné plodiny vysievať ozimné obilniny, repku ozimnú, zemiaky, mak, kukuricu, strukoviny, lucernu a ďatelinu. V nasledujúcom roku, po ošetrení pšenice ozimnej neodporúčame zaradenie repy cukrovej, repy kŕmnej, slnečnice a ciroku.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom alebo úletom postrekovej hmly. Vyvarujte sa predovšetkým postreku pri nevhodných poveternostných podmienkach.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

U metličky obyčajnej bola v zahraničí zistená rezistencia k sulfonylmočovinám.

Účinná látka sulfosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín a v medzinárodnej klasifikácii podľa mechanizmu účinku je zaradená medzi inhibítory enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), (HRAC 2 (pôvodne B)). Opakované používanie herbicídnych prípravkov tejto skupiny na rovnakom pozemku zvyšuje riziko vzniku rezistentných biotypov metličky obyčajnej a niektorých ďalších druhov burín, najmä jednoročných tráv.

Pre minimalizovanie tohto rizika odporúčame dodržiavať nasledujúce zásady správnej agronomickej praxe:

 • aplikovať len etiketou stanovené dávky prípravku so zmáčadlom v optimálnej vývojovej fáze buriny a za optimálnych aplikačných podmienok, na aplikáciu používať len vhodné a technicky vyhovujúce aplikačné zariadenia
 • prispôsobiť pestovateľské postupy vyskytujúcim sa burinám na pozemku a potrebám ich kontroly,
 • kombinovať rôzne spôsoby kontroly buriny: tank-mix alebo sekvenčné kombinácie herbicídov s rôznym spôsobom účinku, spracovania pôdy, striedanie plodín,
 • oznámiť podozrenie na nedostatočnú účinnosť.
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojklíčnolistové buriny 26 g + (0,1%)
(0,7 l)
AT (TM) Trend 90
1) Spartan
pšenica ozimná metlička 13 g + (0,2%)
(0,8 l)
AT (TM) Trend 90
2) Toil
pšenica ozimná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička 13 g
+ (20 g)
AT (TM) Grizly 3)
pšenica ozimná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička 13 g
+ (0,6 l)
AT (TM) Mustang,
Pegas 3)

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Termín ošetrenia

 • 1) Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach po obnovení rastovej aktivity pýru (optimálne 3-4 listy pýru), do konca odnožovania metličky a ostatných tráv a do začiatku stĺpkovania pšenice.
 • 2) Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach do konca odnožovania metličky a do začiatku stĺpkovania pšenice.
 • 3) Aplikujte v období od začiatku odnožovania až do rastovej fázy 2. kolienka pšenice ozimnej, keď je metlička v rastovej fáze 1-3 listov, lipkavec vo fáze 2-5 praslenov a ostatné dvojklíčnolistové buriny vo fáze 2-4 listov.
Užitočné rady a tipy
 • Využite náš technologický balíček na 10 ha GRIZLY APYROS PACK
 • Na zlepšenie účinnosťí pridajte Toil v dávke 0,7 litra
 • Bezproblémová miešateľnosť s DAM 390 a inými listovými hnojivami
 • Nemá negatívny vplyv na repku ako následnú plodinu