Sumistrobin®

Pre vysokú a kvalitnú úrodu

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice, jačmeňa, repy cukrovej a slnečnice proti hubovým chorobám.

  • Univerzálna možnosť využitia v rôznych plodinách
  • Zabezpečuje vitálny rast a zdravú kondíciu porastov
  • Ideálny tank mix partner pre zvýšenie fungicídnej účinnosti

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok SUMISTROBIN proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Prípravok na báze tejto účinnej látky - SUMISTROBIN - sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín: na pšenici proti septorióze plevovej (Septoria nodorum), septorióze pšenicovej (Septoria tritici), hrdzi pšenicovej (Puccinia recondita) hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), na jačmeni proti hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), múčnatke trávovej (Erysiphe graminis) a hrdzi jačmennej (Puccinia hordei). Účinkuje aj proti hubovým chorobám repy cukrovej (cerkosporióza a múčnatka) a slnečnice (biela hniloba).

Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje - v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku - zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdza jačmenná 1,0 l 35 dní max. 1x (1, 2)
jačmeň jarný hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,8-1,0 l 35 dní max. 1x (1, 2)
pšenica ozimná múčnatka trávová, septoriózy, hrdze 0,8-1,0 l 35 dní max. 1x (1, 2)
cukrová repa cerkosporióza, múčnatka repová 1,0 l 35 dní max. 1x (3)
slnečnica biela hniloba 1,0 l AT max. 1x (4)
Poznámky k aplikácii

Dávka vody 200-400 l/ha

Pšenica ozimná, jačmeň jarný

SUMISTROBIN sa používa pred alebo na začiatku výskytu choroby. V obilninách je možné prípravok aplikovať 1 x za sezónu.

1. Skorší termín aplikácie: Skoré ošetrenie porastov obilnín sa odporúča vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku - pšenica by mala byť vo vývojovej fáze plne vyvinutého vlajkového listu až do fázy prvé ostiny viditeľné (BBCH 39 - 49), resp. jačmeň by mal byť vo vývojovej fáze začiatku predlžovania stebla až do fázy plne vyvinutého vlajkového listu (BBCH 30 – 39).

2. Neskorší termín aplikácie: Z dôvodu využitia špecifických vlastností SUMISTROBIN-u a k zabezpečeniu maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča - s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu – aplikácia vo fáze začiatku/stredu až konca klasenia (BBCH 51/55 - 59 pšenica), resp. viditeľných prvých ostín až začiatok klasenia (BBCH 49/51 jačmeň).

3. Repa cukrová

repe cukrovej sa SUMISTROBIN používa preventívne, najneskôr však pri zistení prvých príznakov chorôb, obyčajne od fázy BBCH 43 (skoro úplné zapojenie porastu – nad 12 listov na rastlinu) až do fázy BBCH 49 (6-8 týždňov po zapojení porastu). Pri trvajúcom silnom infekčnom tlaku odporúčame postrek opakovať. Maximálny počet ošetrení: dva, za sebou idúce postreky. Interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní.

4. Slnečnica

Slnečnica – proti chorobám stonky ošetrujte v rastovej fáze, keď 2. až 3. predĺžené internódium slnečnice je viditeľné (BBCH 32-33), keď má slnečnica 14-16 listov, proti chorobám úboru ošetrujte v rastovej fáze, keď úbor je oddelený od najmladších listov (BBCH 55). Maximálny počet ošetrení: 2x. Interval medzi aplikáciami minimálne 7 dní.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty nie sú známe. Niektoré odrody jabloní sú citlivé na prípravok SUMISTROBIN. SUMISTROBIN by preto nemal byť použitý v dobe, keď hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej zmesi na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy. Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku SUMISTROBIN, by nemal byť použitý na ošetrenie jabloní.

Vplyv na úrodu

Ak je prípravok SUMISTROBIN aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Ak je prípravok SUMISTROBIN aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv a ani obmedzenia pre následné a náhradné plodiny.Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

Menej významné použitie prípravku - návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
brokolica pleseň kapustová, alternária kapustová 1,0 l 28 dní
kapusta múčnatka kapustová, peronospóra kapustová, pleseň sivá, alternária kapustová, biela hniloba 1,0 l 28 dní
kel pleseň kapustová, alternária kapustová 1,0 l 28 dní
cibuľa alternáriová škvrnitosť, hubové choroby 1,0 l 30 dní
chmeľ pleseň chmeľová 0,75 l - 1,6 l 28 dní
zemiak vločkovitosť zemiakov, koletotrichové vädnutie zemiakov 3,0 l AT

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Poznámky k aplikácii

Brokolica, kapusta, kel

Platí pre pestovanie v poľných podmienkach. Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 28 dní pred zberom. Aplikujte maximálne 1 – 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 12 dní . Odporúčaná dávka vody: 200 – 300 l/ha, podľa typu postrekovača. Do postrekovej kvapaliny je vhodné pridať zmáčadlo.

Cibuľa

Platí pre pestovanie v poľných podmienkach. Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 30 dní pred zberom. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 300 l/ha.

Chmeľ

Aplikácia prípravku proti plesni chmeľovej je vhodná pre 2. a 3. ošetrenie a to do štádia začiatku tvorby hlávok, najneskoršie 28 dní pred zberom Dávku prípravku použite podľa rastovej fázy: do rastovej fázy BBCH 37 je dávka prípravku 0,75 l/ha, do rastovej fázy BBCH 55 aplikujte prípravok v dávke 1,0 l/ha a od rastovej fázy vyššej ako BBCH 55 je dávka prípravku 1,6 l/ha. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 1000 - 2000 l/ha.

Zemiak

Platí pre konzumné aj sadbové zemiaky. Maximálna aplikačná dávka prípravku na zemiaky je 1 x 3 l/ha t.j. maximálne 750 g/ha účinnej látky azoxystrobin.

Proti vločkovitosti zemiakov spôsobenej koreňomorom ľuľkovým (Rhizoctonia solani) a koletotrichovému vädnutiu zemiakov (Colletotrichum spp.) aplikujte prípravok do riadkov pred výsadbou tak, aby roztok prípravku bol aplikovaný na pôdu a nezasiahol priamo vysadzované hľuzy. Aplikujte maximálne 1x počas vegetácie. Prípravok neúčinkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty. Odporúčaná dávka vody: 50 - 150 l/ha.

Užitočné rady a tipy
  • Pri výskyte škodcov v porastoch využite náš balík MOSPILAN 20 SP + SUMISTROBIN PACK na 40 ha
  • SUMISTROBIN ideálna voľba pri napadnutí chorobou DTR v pšenici ozimnej