Logano®

Odborná starostlivosť o Vašu kukuricu

Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou, určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a ježatky v kukurici.

  • Excelentný účinok proti širokolistým burinám
  • Vynikajúca tolerancia ku kukurici
  • Výborný kombinačný partner pre postemergentné ošetrenie

Účinná látka: mesotrione 100 g/l (9,22%)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok LOGANO obsahuje účinnú látku mesotrione, ktorá patrí do skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom 4 - hydroxyphenylpyruvát dioxygenázy, elementárne zasahujúcej do metabolizmu biosyntézy karotenoidov. Účinná látka je prijímaná listami i koreňmi a v rastlinách je šírená akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zbelením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín. Prvé symptómy sa objavia po 5-7 dňoch od aplikácie. Zasiahnuté buriny odumierajú po dvoch týždňoch.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: mrlík biely, durman obyčajný, pohánkovec ovíjavý, fialka roľná, výmrv slnečnice a výmrv repky.

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok aplikujte od rastovej fázy 2 listov, do rastovej fázy 8 listov kukurice (BBCH 12–18), podľa rastovej fázy burín.

Proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám ošetrujte v rastovej fáze 2 až 4 listov burín (BBCH 12–14). Proti ježatke kurej ošetrujte v rastovej fáze 1 až 2 listov ježatky (BBCH 11–12). Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávkovaní postreku. Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri správnom používaní prípravku LOGANO nedochádza u autorizovaných plodín k prejavom fytotoxicity. Nepriaznivé podmienky pri aplikácii (slabo vyvinutá vosková vrstva, zlá štruktúra pôdy, utužená a zamokrená pôda) nepriaznivé klimatické podmienky po aplikácií prípravku (chladné a daždivé počasie, extrémne sucho, kolísanie denných a nočných teplôt) môžu spôsobiť presvetlenie listov kukurice. Tento symptóm však za normálnych okolností rýchlo odznie a neovplyvní negatívne úrodu. Neaplikujte v inzuchtných líniách kukurice.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Aplikácia prípravku LOGANO nemá vplyv na následné plodiny. Avšak následné pestovanie medziplodín a citlivých dvojklíčnolistových plodín (cukrová repa, hrach, fazuľa, repka ozimná, slnečnica a zelenina) sa odporúča až po vykonaní orby. V prípade predčasného zaorania kukurice ošetrenej prípravkom LOGANO je možné ako náhradnú plodinu pestovať len kukuricu. Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne susediace plodiny ani prírodné porasty.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica ježatka, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 1,5 l AT na zrno

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.