česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Reactor 360 CS

(dátum aktualizácie: 26.04.2012)

Pôsobenie prípravku

Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, mrlík biely.
Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová.
Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý.

Návod na použitie

plodina škodlivý organismus dávka/ha OD poznámka
repka ozimná lipkavce 0,2-0,25 lt. AT  
  dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,2-0,25 lt. + (1,2-1,5 lt.) AT (TM) Butisan 400SC

Odporúčané množstvo vody je 200-400 l.ha-1
Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie .

Aplikačné poznámky

Repku ozimnú ošetrujte preemergentne ihneď po výseve najneskôr však do 3 dní po výseve. Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke. Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššie dávky použite na stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte burín, najmä lipkavca. Prípravok pre rozšírenie spektra účinnosti používajte zásadne v registrovanom tank-mixe.

Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti.

Okrajové časti listov môžu byť svetlé, zožltnuté alebo vybielené, najmä pri silných dažďoch po aplikácii prípravku. Tieto prejavy sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ďalší rast repky a úrodu. REACTOR® 360 CS možno aplikovať len preemergentne (pred vzídením repky). Aplikácia postemergentne môže zničiť porast. Nepoužívajte REACTOR® 360 CS na pieskoch a svetlých pôdach ani na pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty. Je potrebné, aby zasiate osivo repky bolo zakryté aspoň 20 mm hrubou vrstvou pôdy. Osivové lôžko má byť pevné a bez veľkých hrúd.

Opatrenia proti vzniku rezistencie.

Clomazone sa používa od roku 1986. Patrí do skupiny inhibítorov tvorby pigmentov F3 s nízkym rizikom vzniku rezistencie. V Európe nebol zaznamenaný žiadny prípad vzniku rezistencie. Vo svete boli zistené 4 prípady vzniku rezistencie. Je potrebné predchádzať vzniku rezistencie dodržiavaním správnej poľnohospodárskej praxe: striedanie plodín, orba (bezorbové technológie vyžadujú zvýšené používanie herbicídov), striedanie účinných látok z rôznymi spôsobmi účinku.

Vplyv na úrodu.

Nebol zistený žiadny negatívny dopad na úrodu.

Vplyv na následné a susediace plodiny.

Pred sejbou následnej plodiny sa odporúča minimálne stredná orba. Pri sejbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch (ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina, lucerna, mak, repa cukrová.
Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny a plochy, na ktorých rastú necieľové rastliny. Kontakt postrekovej hmly alebo výparov s listami môže zapríčiniť u citlivých rastlín ich vybielenie alebo zožltnutie. Symptómy sú všeobecne prechodné, u niektorých môžu pretrvávať.

Vplyv na užitočné a iné necielené organizmy.

Prípravok REACTOR® 360 CS nemá neprijateľný negatívny vplyv na užitočné a necielené organizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov.

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.