česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

PASSAT

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v sóji a v slnečnici (len odrody technológie CLEARFIELD ®).

 PôSOBENIE PRÍPRAVKU

PASSAT je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, prúdom živin a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutízastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4-6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlo zaistuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkách a dávke. Herbicídny účinok sa pri nepriaznivých podmienkách pre rast a vývoj burín môže prejaviť až neskoršie po aplikácii.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, nezábudka roľná, horčiaky, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, hviezdica prostredná, veroniky, voškovník obyčajný, ľuľok čierny, durman obyčajný, výmrv slnečnice (nie odrody technológie CLEARFIELD ®).

Stredne citlivé: rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, ambrózia palinolistá, bažanka ročná

Citlivé trávovité buriny: ovos hluchý, ježatka kuria, mätonohy, moháre, výmrv pšenice

Stredne citlivé: psiarka roľná, pýr plazivý, lipnica ročná, cirok alepský (zo semena), proso

návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
sója dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,8-1,0 l  AT
slnečnica (technológia CLEARFIELD ®)  dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 1-1,2 l AT povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Dávka vody je 300-500 l/ha

Počet aplikácií: max. 1x

PASSAT aplikujte v štádiu 1-3 pravých listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 12-14. Najlepší účinok dosiahnete ak budete ošetrovať v štádiu 1-1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín.

Sója: by nemala byť vyššia ako 5 cm

Slnečnica (technológia CLEARFIELD ®): PASSAT aplikujte pri slnečnici v rastovej fáze 2-6 listov (BBCH 12-16). Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny dosiahnete, keď sú vo fáze 2-4 párov pravých listov a trávy majú 1-1,5 listu. Dávka prípravku PASSAT, za optimálnych vlhkostných podmienok, je 1,2 l/ha; v suchších podmienkách a etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú aplikáciu 0,6+0,6 l/ha.

CLEARFIELD ® je technológia, pri ktorej je prirodzeným šľachtěním v odrodách vyšľachtená tolerancia voči účinnej látke imazamox. Túto technológiu ni je možné použiť pri bežných odrodách slnečnice, ale len pri odrodách označených ako CLEARFIELD ®. Zoznam všetkých CLEARFIELD ® odrôd nájdete na stránkách ÚKSÚP-u: www.uksup.sk (dokument: Zoznam registrovaných odrôd technológie CLEARFIELD ®).

Dátum aktualizácie

1.4.2019 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.