česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Gallup Super 360

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Barclay Gallup 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je následne rozvádzaný do všetkých častí rastlín (podzemné korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie aj podzemných častí jednoročných i trvácich) a dvojklíčnolistových burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko zakorenených dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe ich odnožovania, (ked‘ má pýr 5-6 listov, 12-15cm dlhých). Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejavit‘ neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou scetla a relatívnou vlhkost’ou vzduchu. Dážd‘ do 6 hodin po ošetreni účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávat‘ až v dobe, ked‘ sa naplno prejavili príznaky účinku. Zelené časti plodín nesmú byt‘ zasiahnutá priamym postrekom alebo úletom potrekovej hmly!
S d’alšími kultivačnými zásahmi je nutné počkat‘ min. 5 dní po aplikácii prípravku.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač rol’ný, lipnica ročná, pŕhl’ava dvojdomá, psiarka rol’ná, lipkavec obyčajný, mlieč rol’ný, cirok alepský;
Stredne citlivé buriny: mäta rol’ná, pupenec rol’ný, hrach sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový;
Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička rol’ná, kostihoj lekársky, kozonoha hostcová, rozchodník biely, prasličky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
Obilniny pýr a iné trváce buriny 4 L AT predzberová aplikácia 1)
Ľan, repka jarná, repka ozimná pýr a iné trváce buriny 3-4 L AT predzberová aplikácia 2)
Horčica pýr a iné trváce buriny 3-4 L AT predzberová aplikácia 2)
Hrach, bôb pýr a iné trváce buriny 3-4 L AT predzberová aplikácia 3)
Strnisko, orná pôda jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín 1,5 L AT 4)
Strnisko, orná pôda pýr a iné trváce buriny 3-4 L AT 5)
Lúky a pasienky obnova trvalých trávnych porastov 3-6 L AT 6)
Ovocné dreviny Jednoročné a trváce buriny 5 L AT 7)
Železnice Nežiaduca vegetácia 6 L AT 8)
Lesné kultúry Nežiaduca vegetácia 4-8 L --- 9)
Lesné kultúry Chemická prebierka 10% --- Listnaté stromy 10)
Lesné kultúry Aplikáciou na pne 20% --- Listnaté stromy 10)
Lesné kultúry Chemická prebierka injektážou 2 ml --- 11)
Nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály Nežiaduce dreviny, pobrežné buriny 6 L --- 12)
Obilniny, olejniny, strukoviny, repa cukrová, zelenina Jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny, výmrv obilnín 1,5 L AT Preemergentne (po výseve a pred vzídením) 13), 14)

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Predzberové aplikácie v pol’ných plodinách
GALLUP SUPER 360 môže byt‘ aplikovaný len pozemne proti jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým ul’ahčenie zberu plodiny.

1) Obilniny (jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, raž a tritikale)
Dávka vody: 150-250 l/ha, vyššiu hranicu použite v porastoch s vel’kou listovou plochou, maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu.
Postrekujte vtedy, ked‘ má zrno vlhkost‘ pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. Ciel’ové buriny musia byt‘ zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byt‘ prístupné pre postrek. Slamu z ošetrených porastov nepouživajte na mulčovanie záhradných plodín.
NEOŠETRUJTE MNOŽITEL’SKÉ PORASTY A PODSEVY.

2) L‘an, repka jarná, repka ozimná, horčica
Dávka vody: 200-250 l/ha maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu.
Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoží na m2, pri výskyte pýru 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.
Postrekujte 2 až 3 týždne pre zberom l’anu a repky, 8 až10 dní pred zberom horčice, v štádiu nástupu prirodzenej zrelosti a ked‘ má semeno vlhkost‘ pod 30%. Ciel’ové buriny musia byt‘ zelené, v štádiu aktívneho rastu a musia byt‘ prístupné pre postrek.
NEOŠETRUJTE MNOŽITEL’SKÉ PORASTY

3) Hrach, bôb
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu.
Dávku 3 l/ha použite pri výskyte pýru do 75 odnoži na m2, pri výskyte pýru nad 75 odnoži a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha. Postrekujte v štádiu nástupu prirodzenej zrelosti, ked‘ má semeno vlhkost‘ pod 30%, najneskôr 7 dní pred zberom. Ciel’ové buriny musia byt‘ zelené, štádiu aktívneho rastu a musia byt‘ prístupné pre postrek.
NEOŠETRUJTE MNOŽITEL’SKÉ PORASTY

4) Strnisko, orná pôda – ničenie výmrvu obilnín, jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín pred sejbou alebo výsadbou plodín
Dávka vody: 150-250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch s vel’kou listovou plochou, maximálny počet aplikácií: 1 x za rok.
Pôda môže byt‘ kultivovaná po uplynutí min. 24 hodín od aplikácie, priama sejba môže byt‘ uskutočnená s odstupom min. 2 dní po aplikácii.

5) Strnisko, orná pôda – ničenie pýru plazivého a trvácich dvojklíčnolistových burín na strnisku pred sejbou alebo výsadbou plodín
Dávka vody: 150-250 l/ha, Vyššiu hranicu použite v porastoch s vel’kou plochou, maximálny počet aplikácií: 1 x za rok.
GALLUP SUPER 360 môže byt‘ aplikavaný na strnisko po všetkých plodinách na jeseň i na jar pred sejbou alebo výsadbou následnej plodiny. Pôda nesmie byt‘ po dobu aspoň 5 dní pred aplikáciou a po aplikácii kultivovaná. Plochu pred aplikáciou nekoste.
Buriny musia mat‘ v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu: pred jarnou aplikáciou nechajte burinám aspoň 21 dní na obnovenie rastu. Dávku 3 l/ha aplikujte pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2, pri výskyte nad 75 odnoží a výskyte iných trvácich tráv a trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l/ha.

6) Lúky a pasienky (obnova a likvidácia)
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1 x za rok.
Prípavok GALLUP SUPER 360 môže byt‘ použitý na likvidáciu trávneho porastu a ničenie burín pred jeho obnovou, či výsadbou alebo výsevom plodýn. Prípravok aplikujte na trávny porast až po regenerácii porastu po kosbe alebo spasení. Alternatívne možno aplikovat‘ pred kosením alebo pasením v období jún – október pri výške porastu 30-60 cm, pokial‘ nie je porast hustý a nemá vytvorené zrelé semená. Trávny porast môže byt‘ po pät’dennom odstupe od aplikácie použitý bežným spôsobom.
Jednoročné a dvojročné pasienky bez trvácich burín a tráv ošetrite dávkou 3 l/ha, na 2-4 ročné pasienky s trvácimi trávami aplikujte 4 l/ha, na 4-7 ročné pasienky s trváacimi dvojklíčnolistovými burinami 5 l/ha, pri ošetrení trvácich pasienkov s výskytom hlavne púpavy aplikujte dávku 6 l/ha.

7) Ovocné dreviny (jabloň, hruška, čerešňa, slivka)
Dávka vody: 200-250 l/ha, maximálny počet aplikácií: 1 x za rok.
Časovanie ochrany: aplikujte na jeseň po zbere (po opadnutí listov) alebo na jar až do fázy “myšieho uška“ u jabloní a hrušiek a fázy “bieleho púčika“ u sliviek, čerešní a višní. Nepouživajte vo výsadbách mladších ako 2 roky. Neaplikujte na mechanicky poškodené stromy s odlúpenou kôrou. Postrek alebo úlet postreku nesmie zasiahnut‘ kmeň vo výške presahujúcej 30cm nad zamou, alebo konáre.

8) Železnice
Dávka vody: 100-250 l/ha.
Použite max. 300-400 litrov vody na ha, pri aplikácii je potrebné zabezpečit‘ zvlhčenie celej rastliny. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach.
Ošetrujte v závislosti od hustoty burinvého porastu počas vegetačného obdobia, predovšetkým od polovice apríla do polovice apríla do konca augusta (v čase od začiatku vytvárania kvetných pupeňov a počas kvitnutia z dôvodu zabránenia tvorby semien). Rastliny by mali mat‘ plný vzrast a dosahovat‘ výšku minimálne 20 cm; na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovat‘. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l/ha-1.

9) Lesné kultúry
Dávka vody: 80-250 l/ha, Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche.
Ničenie burín – príprava pôdy k výsadbe:
Na obhospodarovanej pôde použite dávku 4 l/ha, na ničenie trvácich burín v trávnych porastoch použite dávku 5 l/ha-1. Nesad’te stromčeky skôr ako 7 dní po aplikácii.
Ochranna proti burinám po výsadbe cielenou aplikáciou:
GALLUP SUPER 360 môžete použit‘ na ničenie burín v okolí ihličnanov i listnáčov s použitím ručného alebo chrbtového postrekovača. Aplikácia v priebehu vegetačného obdobia ihličnatých a listnatých drevín je možbá iba pri účinnom clonení úletu postrekovej kvapaliny. Aplikujte 2% roztok chrbtovým postrekovačom s použitím ochranného krytu, ktorý zabráni kontaminácii a poškodeniu stromčekov.
Ošetrujte v období jún – august, po plnom vývine nežiaducej vegetácie. Proti orličníku obyčajnému ošetrujte až v dobe, ked‘ sú čepele úplne vyvinuté, t.j. od polovice augusta do konca septembra.
Dávka sa riada zložením a stupňom zaburinenia – proti trvácim burinám bylinného charakteru aplikujte 4 l/ha; v prípade odolných drevín, ako napr, jarabina vtáčia, krušina jelšová, zemolez alebo maliny a ostružiny, je nutné dávku zvýšit‘ až na 8 l/ha.
Neaplikujte v čase zvýšeného prúdenia miazgy, t.j. v období od marca do mája.

10) Lesné kultúry
Chemická prebierka aplikáciou na pne
Aplikačná dávka:
Listnáče: aplikujte 10% roztok GALLUP SUPER 360 (1 diel prípravku + 9 dielov vody/100 ml v 1 litri roztoku)
Ihličnany: aplikujte 20% roztok GALLUP SUPER 360 (1 diel prípravku + 4 diely vody/200 ml v 1 litri roztoku)
Zriedený prípravok aplikujte na okraje čerstvo odrezanej plochy pňa. Aplikujte dostatočné množstvo k nasiaknutiu povrchu. Naneste aplikátorom, štetcom alebo pomocou prídavného zariadenia na píle. Aplikujte bezprostredne po reze iba v období november - apríl pred začiatkom toku miazgy. Nevytvárajte v pni ryhy a priehlbiny. Nepoužívajte nezriedený prípravok.

11) Lesné kultúry
Chemická prebierka injektážou
Urobte zásek do kmeňa stromu a aplikujte doňho 2,0 ml nezriedeného GALLUP SUPER 360. Pre stromy do hrúbky kmeňa 10 cm postačuje jeden zásek, pre väčšie priemery urobte 2 alebo 3 záseky. Neaplikujte v dobe aktívneho toku miazgy na jar a na začiatku leta.

12) Nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály (pobrežná a vynorená vegetácia, rastliny plávajúce na hladine)
Dávka vody: 150-250 l/ha.
Prípravok GALLUP SUPER 360 môže byt' použity na ničenie nežliaducej vegetácie v okolí vodných nádrži a vodných tokov, napr. zavlažovacích kanálov, potokov a vodných ciest. Pri aplikácii je nutné sa riadit' platnými predpismi pre ochranu vôd.
Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekročit' 0,2 ppm.

13) Obilniny (pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný , ovos, pšenica tvrdá)
Dávka vody: 100-400 l/ha, maximálny počet aplikácií: l x na plodinu
Aplikujte najneskôr do 3 dní po výseve, pred vzchadzaním plodiny . Semená plodín musia byt' pokryté minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byt' v štadiu 2-4 listov (BBCH 12- 14)

14) Olejniny (repka ozimná, repka jarná, l'an. horčica), strukoviny (hrach, bôb), repa cukrová, zelenina (kvaka, okrúhlica, cibul'a a pór)
Dávka vody: 100-400 I/ha, maximálny počet aplikácií: 1x na plodinu
Aplikujte najneskôr do 2 dní po výseve, pred vzchádzanim plodiny. Semená plodín musia byt' pokryte minimálne 1,5 cm vrstvou pôdy. Jednoročné buriny by mali byt' v štádiu 2-4 listov (BBCH 12-14).

Dátum aktualizácie

16.6.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.