česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Barclay Gallup Hi-aktiv

Pôsobenie prípravku

Barclay Gallup Hi-Aktiv je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listami a byľami) a je translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.
Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5-6 listov, a výške 12-15cm).
Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetreniu účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t.j. min. 5 dní po aplikácii.
Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

Rozsah použitia

plodina účel použitia dávka/ha OD  poznámka
jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá pýr plazivý a iné trváce buriny  2,9 l  7  *predzberová aplikácia
1)
orná pôda, strnisko jednoročné dvojklíčnolistové a lipnicovité buriny, výmrv obilnín  1,1 l  AT  2)
  pýr plazivý a iné trváce buriny  2,9 l  AT  3)
repka pýr plazivý a iné trváce buriny  2,9 l  14  *predzberová aplikácia
4)
jabloň, hruška jednoročné a trváce buriny  3,7 l  AT  5)
bôb, hrach pýr plazivý a iné trváce buriny  2,9 l    *predzberová aplikácia
6)
lúky a pasienky obnova trvalých trávnych porastov  2,2-4,4 l  21  7)
nepoľnohospodárska pôda, železnice nežiaduca vegetácia  4,4 l  AT  8)
lesné porasty nežiaduca vegetácia  2,5-4,4 l  AT  9)
  potlačenie pňových výmladkov  7,5%  AT  9)
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny  4,4 l  AT  10)

*Ochranná doba AT je daná technologickým termínom ošetrenia

Aplikačné poznámky

Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín na ošetrovanom pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmloviny.
Pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich na báze rotačných atomizérov musia mať vytvorené častice stredový priemer minimálne 200 mikrónov.
Pri aplikácii na peň nesmie maximálna koncentrácia presiahnuť 200 ml prípravku/l vody.
Pri aplikácii na nepoľnohospodársku pôdu nesmie dáva ročne presiahnuť 6 l prípravku.
Priamy postrek ani úlet postrekovej hmloviny nesmie v žiadnom prípade zasiahnuť ani susedné porasty.
Nie je možné vylúčiť nepriaznivý účinok prípravku na spracovanie zrna určeného k výrobe sladu.

Poznámky

(1) Aplikácia len na silne zaburinených porastoch pre uľahčenie zberu. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Aplikovať pri vlhkosti zrna pod 30%, min 7 dní pred zberom. Množstvo vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(2) Aplikovať až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku 12cm (BBCH 14-16), trváce dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy (od BBCH 12). Aplikovať najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi. Množstvo vody: 80-250 l/ha. Max. 1 aplikácia
(3) Postrek sa robí, keď pýr má vyvinutých najmenej 3-4 listy (BBCH 13-14). Ďalšie kultivačné zásahy až po prejavení účinku herbicídu – min. 5dní. Množstvo vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(4) Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Postrek vykonať min 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%. Množstvo vody: 200-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(5) Aplikovať v min dvojročných výsadbách, neaplikovať na stromy s mechanicky poškodenou kôrou, na konáre stromov, max výška zasiahnutia kmeňa: do 30cm. Termín aplikácie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20cm vysoké. Množstvo vody 250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(6) Postrek robiť minimálne 7 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%. Neaplikovať v množiteľských porastoch. Účelom postreku je zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber (prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(7) Dávka: 2,2 l/ha na 1-2 ročné porasty s jednoročnými burinami, 2,9 l/ha na 2-4 ročné porasty, 3,7 l/ha/4-7 ročné porasty a trváce širokolistové buriny, 4,4 l/ha na trváce trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Množstvo vody: 150-250 l/ha. Max. 1 aplikácia.
(8) Prípravok sa používa k odstráneniu nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, skladovacích plochách, v areáloch podnikov apod. Ošetrenie sa riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia, najvhodnejšie od polovice apríla do konca augusta (od začiatku tvorby kvetov do odkvetu (BBCH 60-69), aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien). Ošetrované rastliny majú byť v plnom raste a najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Dávka vody: 150-250 l/ha.
(9) Prípravok sa používa pre zakladanie lesných porastov. Pred výsadbou sa použije dávka 3,7 l/ha, s kultiváciou je potrebné počkať min. 7dní. Po výsadbe sa robí cielený medziriadkový postrek na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke 2,5-3 l/ha pre likvidáciu trávnatého porastu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru (trysky s krytom). V prípade výskytu odolných drevín, ako napríklad jarabina, zimozeleň alebo maliny a ostružiny je potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l/ha.
Pre potlačenie pňových výmladkov sa používa 7,5% roztok náterom alebo postrekom kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8-9 hodín po prerezávaní pňov. Najvhodnejší termín aplikácie je leto a jeseň.
(10) Pobrežné buriny likvidovať v dobe ich intenzívneho rastu v auguste-septembri. Najvhodnejší termín pre likvidáciu pálky širokolistej je 2. polovica júla. Buriny plávajúce na hladine likvidovať v dobe ich aktívneho rastu v júli-auguste. Aplikujte hydraulickými postrekovačmi namontovanými na člnoch, vždy za pomalého pohybu a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu.
Po aplikácii do vodných nádrží, vodných tokov a zavlažovacích kanálov nesmie maximálna koncentrácia účinnej látky glyphosate vo vode prekročiť 0,2 ppm.

Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti

Riziko fytotoxicity pri použití prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv je nízké. Rozdiely z odrodovej citlivosti k prípravku sú minimálne.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Riziko vzniku rezistencie burín k prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv je nízke. Odporúča sa využívať zásady antirezistentnej stratégie založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. To je možné docieliť:
Dodržovaním návodu na použitie.
Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich k redukcii zaburinenia (striedaním plodín, kultiváciou pôdy…).
Zabránení rozmnožovania a ďalšieho šírenia burín.
Dodržovaním správnej agronomickej praxe pri aplikácii prípravkov (vhodné trysky, optimálne klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín).

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv nemá negatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

Vplyv na následné a susediace plodiny

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúča sa však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr. pri obnove trvalých trávnych porastov alebo pri aplikácii pred siatím alebo sadením) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú hmotu pred následným siatím alebo sadením.
Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny! Je treba sa predovšetkým vyvarovať postreku za nevhodných poveternostných podmienok .

Vplyv na užitočné a iné necieľové organismy

Prípravok je škodlivý pre užitočný hmyz. Za účelom ochrany užitočného hmyzu dodržuje neošetrené ochranné pásmo 5m vzhľadom k nepoľnohospodárskej pôde.

Príprava aplikačnej kvapaliny

Odmerané množstvo prípravku sa rozmieša s trochou vody v pomocnej nádobe, ktoré sa vleje do nádrže postrekovača, naplnené do polovice vodou a za stáleho miešania sa nádrž doplní na stanovený objem.
Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvenému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov .

Dátum aktualizácie

16.3.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.