česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Soleil

Pôsobenie prípravku

SOLEIL je systémový fungicíd. Obsahuje dve účinné látky zo skupiny triazolov: Bromuconazol a Tebuconazol, má preventívne a kuratívne účinky proti hubovým chorobám obilnín. Bromuconazole a Tebuconazole sú triazolové deriváty zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúce klíčenie spór a blokujúce rast mycélia hubových patogénov.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochranná
doba
Poznámka
Pšenica ozimná fuzariózy 1,2 l/ha 42

Pokyny pre aplikáciu

Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Odporúčaná dávka vody je 200 – 400 l/ha. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené na 150 l/ha. Maximálny počet ošetrení je 1x počas vegetačného obdobia.
Pšenicu ozimnú ošetrujte proti fuzariózam obilnín v rastovej fáze začiatku kvitnutia až plného kvitnutia: 50 % peľníc dozretých (BBCH 60- 65).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po ošetrení rastlín prípravkom SOLEIL nie sú známe riziká fytotoxicity Pri dodržaní schválených podmienok aplikácie nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

SOLEIL je dvojzložkový fungicíd, obsahujúci účinné látky Bromuconazole a Tebuconazole. Obe látky patria do skupiny triazolov (FRAC kód 3) a sú tzv. DMI fungicídmi so stredným rizikom vzniku rezistencie
Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje výhradne účinnú látku typu azolu, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok. Prípravok aplikujte preventívne, alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Vyvarujte sa oneskoreným aplikáciám na silnejšie rozvinuté infekcie. Neprekračujte stanovený maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 1x. Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.
Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Na základe doterajších výsledkov nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.
Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas používania prípravkov na báze účinných látok Bromuconazole a Tebuconazole neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

Dátum aktualizácie

19.1.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.