česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Impulse Super

(dátum aktualizácie 19.10.2015)

Pôsobenie prípravku

Impulse® Super je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Tebuconazol a triadimenol sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny triazolov, pôsobia ako inhibítory demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. Spiroxamine je účinná látka zo skupiny spiroketalaminov. Brzdí tvorbu ergosterolu, pôsobí však na iných miestach ako azoly.

Návod na použitie

plodina škodlivý organismus dávka/ha OD
pšenica ozimná, pšenica jarná múčnatka trávová,
hrdze, septoriózy pšenice
0,6 l AT
jačmeň ozimný, jačmeň jarný múčnatka trávová 0,4-0,6 l AT
jačmeň ozimný, jačmeň jarný hnedá škvrnitosť jačmeňa,
phynchospóriová škvrnitosť, jačmeňa
0,6 l AT
vinič múčnatka viniča 0,3 l
(0,03%)
28 dní

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica

Ošetrenie proti múčnatke a hrdziam vykonávajte pri zistení prvých príznakov, infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 61).
Proti septoriózam pšenice ošetrenie vykonávajte v rastovej fáze BBCH 51-59 resp. na začiatku metania. Maximálny počet aplikácií: 2 x, interval medzi aplikáciami 14 dní.

Jačmeň

Ošetrenie proti múčnatke vykonávajte pri zistení prvých príznakov choroby a pri predpoklade jej šírenia. Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte v rastovej fáze od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51).
Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa posledného listu do začiatku klasenia (BBCH 37-51). Maximálne 2 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 14 dní.

Vinič

V miestach pravidelného výskytu múčnatky ošetrujte už pred kvitnutím, inak pri prvom výskyte (BBCH 29-61). Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu, doporučená dávka je 1000 l/ha.
Maximálne 3 aplikácie za rok. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.
V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky obsahujúce tebuconazole s ne-DMI skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2 krát za sezónu. 

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

 

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.