česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Označovanie prípravkov podľa CLP

Prípravok Účinná látka Množstvo úč.l. Evidenčné číslo Formulačná úprava Biologická funkce Označenie chemických zmesí (podľa nariadenia ES 1272/2008) Označenie chemických zmesí (podľa nariadenia ES 1272/2008)
Výstražný symbol Signálne slovo Štandardné vety nebezpečnosti Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie